... - D a vào h th c lư ng tam giác vng - D a vào t s lư ng giác - D a vào h th c gi a c nh góc tam giác vng - D a vào cơng th c tính dài, di n tích, th tích Đây số kiến thức chương trình Toán Để ... i phương trình n t sau ó th vào x + Thay vào phương trình ta có: A(t2 + 2) + Bt + C = ⇔ At2 + Bt + C + 2A = Gi i phương trình n t sau ó th vào x − = t gi i tìm x x Bài tốn 4: Gi i phương trình ... αx1 + βx2 = γ  x1, x2 Thay x1, x2 vào (2) → m Ch n giá tr c a m tho mãn (*) b Trư ng h p: x12 + x2 = k ↔ ( x1 + x2 )2 − x1 x2 = k Thay x1 + x2 = S = −b c x1.x2 = P = vào ta có: a a S2 - 2P =...

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán 9


*

... - D a vào h th c lư ng tam giác vng - D a vào t s lư ng giác - D a vào h th c gi a c nh góc tam giác vng - D a vào cơng th c tính dài, di n tích, th tích Đây số kiến thức chương trình Toán Để ... i phương trình n t sau ó th vào x + Thay vào phương trình ta có: A(t2 + 2) + Bt + C = ⇔ At2 + Bt + C + 2A = Gi i phương trình n t sau ó th vào x − = t gi i tìm x x Bài tốn 4: Gi i phương trình ... = x1 Cách gi i: - Thay x = x1 vào phương trình (*) ta có: ax12 + bx1 + c = → m - Thay giá tr c a m vào (*) → x1, x2 - Ho c tính x2 = S - x1 ho c x2 = P x1 Trang Bài tốn 14 : Tìm i u ki n c a...
*

... ) P ( A3 ) + P( A1 ) P ( A2 ) P ( A3 ) 6 4 + + = 111 0 111 0 11 10 11 Bài tốn:Trong hộp có bi đỏ, bi đen, bi vàng Lần lượt lấy bi từ hộp Tính xác suất để bi lấy khơng có đủ màu: HD: Gọi A biến cố ... phút) Bài5 : Hai cầu thủ ném bóng vào rổ trúng với xác suất ném trượt người là: 0,7 0,6.Người thứ ném trước a/Lập bảng phân bố xác suất số lần ném rổ cho người b/Lập bảng phân bố xác suất tổng ... đồng chất.Tìm xác suất để được: a /Tổng số chấm xuất (P=1/6) b /Tổng số chấm xuất nhỏ (P=7/12) c/ Có mặt chấm xuất (P =11/ 36) 32.Thang máy tồ nhà tầng xuất phát từ tấng với khách.tìm xác suất để : a/Tất...
*

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ TỔNG KẾT CÁC KIẾN THỨC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC LÒ XO1. Phương trình dao động con lắc lò xo: x = Acos(ωt + ϕ).k 2π m 1 ω 1 = 2π = ; chu kỳ: T = ; tần số: f = = ω k T 2π 2π m 1 1 2. Cơ năng: ppt


... song: k = k1 + k2 + … ⇒ treo v t khối lượng độ cứng t ng, t n 1 số t ng, chu k gi m: = + + , f2 = f1 2 + f2 T T1 T2 Chú ý: xo dài m m, ngắn cứng Gắn xo k vào v t khối lượng m1 chu k T1 , vào ... www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu t Công nghệ Giáo dục IDJ * Nối tiếp 1 = + + ⇒ treo v t khối lượng độ cứng gi m dần, k k1 k2 t n số gi m, chu k t ng: T2 = T1 2 + T2 2, 1 = + + f f1 f2 * ... k T1 , vào v t khối lượng m2 T2 , vào v t khối lượng m1 +m2 chu k T3 , vào v t khối lượng m1 m2 (m1 > m2 )được chu k T4 Thì ta có: T3 2 = T1 2 + T2 2 T4 2 = T1 2 − T2 2 Giáo viên: Chu Thị Thu www.hoc360.vn...

Xem thêm: Chỉ Số Huyết Áp Bao Nhiêu Là Ổn Định, Huyết Áp Bao Nhiêu Là Bình Thường


*

... kim n thực cách năm Niên kim đầu sau k=2,3,4 với i Dạng 12: Một khoản vay 1.000.000 euro với i= 6% toán k niên kim Tím khoản toán nợ gốc cuối Dạng 13: Một dãy niên kim cố định thực vào thời điểm ... i Tính niêm kim thứ (hoặc k) biết D, n, i = Dạng 16: Một khoản nợ D toán n niên kim cố định với lãi suất i Biết D,n,i tính khoản toán nợ gốc thứ k Dạng 17: Giá trị số tiền D trả sau n năm tư ... suất i= 5% Dạng 14: Một thương phiếu có mệnh giá C (euro) thời hạn n năm Chiết khấu theo lãi gộp Biết e, C, i Số tiền chiết khấu e= 264,97 Tìm thời hạn n n= Dạng 15: Một khoản nợ D toán n niên...
*

... Tìm điều kiện để hàm số có cực trị CtnSharing.Com – Download Ebook Free !!! + Vận dụng kiến thức tam thức, hệ thức Viet để thoả mãn tính chất Ví dụ Bài1 Tìm cực trị hàm số sau: a y = 10 + 15x + ... Ta trục thức vế : 3x x x 3x x x 3x x2 x2 x x 3x Dể dàng nhận thấy x=2 nghiệm phƣơng trình Bài Giải phƣơng trình sau (OLYMPIC 30/4 đề nghị) : Giải: Để phƣơng trình có nghiệm : x 12 x2 x 12 3x 3x ... sau : 16 CtnSharing.Com – Download Ebook Free !!! x 12 3x x x x x2 x2 x 12 x 12 x Dễ dàng chứng minh đƣợc : x Bài Giải phƣơng trình : x x x2 x x 12 x2 x x2 5 3 0, x x3 x Giải :Đk x Nhận thấy x=3...
... Rõ ràng, g(x) dạng toàn phương biến Ma trận A ccủa dạng toàn phương dạng: 1.2 Dạng toàn phương 1.2 Dạng toàn phương tắc: Một dạng toàn phương tắc dạng toàn phương mà biểu thức xác định không ... chứa số hạng bình phương Nghĩa là: ma trận dạng toàn phương ma trận chéo Ví dụ: dạng toàn phương tắc Đưa dạng toàn phương dạng tắc: 2.1 Phương pháp ma trận trực giao: Từ định nghĩa dạng toàn phương ... đưa dạng toàn phương dạng tắc sau: Chứng minh: Thật ta đặt : Ta có: Rõ ràng Vậy ta cần chéo hóa trực giao ma trận A dạng toàn phương thực phép đổi biến, ta đưa dạng toàn phương tắc Ví dụ: Cho dạng...
... giác có 0 =4 0 4= 4×1 4+ 4 =4 2 4+ 4 +4= 4×3 … + + ⋯ + = × 99 Số hình tam giác tạo thành là: × 99 = 396 (tam giác) Có thể rút công thức tổng quát cho dạng