Cuốn sách Nghe bảo tôi là con gái của vua của người sáng tác Hàn Quốc Bi Chu, họa sĩ Legna Kim được phạt trên toàn quốc.

Phiên phiên bản online của truyện bao gồm thể đọc trên đây


95,000₫","sku":"congaivua-1-combo","variation_description":"","variation_id":330009,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1"},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000,"display_regular_price":95000,"image":"title":"cgvvol2_1","caption":"","url":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol2_1.jpg","alt":"","src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol2_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol2_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol2_1.jpg","thumb_src_w":705,"thumb_src_h":906,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":325,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"95,000₫","sku":"congaivua-2-combo","variation_description":"","variation_id":330010,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000,"display_regular_price":95000,"image":"title":"cgvvol3_1","caption":"","url":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol3_1.jpg","alt":"","src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol3_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol3_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol3_1.jpg","thumb_src_w":705,"thumb_src_h":906,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":326,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"95,000₫","sku":"congaivua-3-combo","variation_description":"","variation_id":330011,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000,"display_regular_price":95000,"image":"title":"cgvvol4_1","caption":"","url":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol4_1.jpg","alt":"","src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol4_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol4_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol4_1.jpg","thumb_src_w":705,"thumb_src_h":906,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":327,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"95,000₫","sku":"congaivua-4-combo","variation_description":"","variation_id":330012,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000,"display_regular_price":95000,"image":"title":"cgvvol5_1","caption":"","url":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol5_1.jpg","alt":"","src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol5_1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol5_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol5_1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/02/cgvvol5_1.jpg","thumb_src_w":705,"thumb_src_h":906,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":328,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"95,000₫","sku":"congaivua-5-combo","variation_description":"","variation_id":330013,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1","attributes":"attribute_tap":"Bu1ed9 5 tu1eadp","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":475000,"display_regular_price":475000,"image":"title":"cgvvol5in1 (1)","caption":"","url":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/06/cgvvol5in1-1.jpg","alt":"","src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/06/cgvvol5in1-1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/06/cgvvol5in1-1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/06/cgvvol5in1-1.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://vietnamnetjobs.com/wp-content/uploads/2021/06/cgvvol5in1-1.jpg","thumb_src_w":705,"thumb_src_h":906,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330130,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"475,000₫","sku":"congaivua-combo-5-tap","variation_description":"","variation_id":330014,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1.5","weight_html":"1.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1">">