Giải bài xích tập trang 22 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Phản nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11


Bài 1 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu dáng bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li mẫu mã axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch gồm = 0,01 OM. Tính và pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung dịch này là axit, trung tính tuyệt kiềm ? Hãy cho thấy thêm màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 cùng = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của những ion H+ với OH- vào dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M và = 1,0.10-5M.

Xem thêm: Thiết Kế Căn Hộ Nhỏ 20M2 Đẹp, Tối Ưu Không Gian, Thiết Kế Căn Hộ 20M2 Đầy Đủ Tiện Nghi

Môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk hóa học 11

Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi

A. Những chất phản bội ứng đề nghị là phần lớn chất dễ dàng tan.

B. Những chất phản nghịch ứng nên là mọi chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một trong những ion trong dung dịch kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Làm phản ứng không phải là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một trong những ion trong dung dịch phối kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành vào dung dịch bởi cặp hóa học nào dưới đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của bội nghịch ứng đàm phán ion trong dung dịch sinh sản thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).